Спътникови приложения за анализ на земната повърхност за региона на Югоизточна и Източна Европа

В подкрепа дейността на Програмата на EUMETSAT - LSA SAF, която развива методи за анализ на земната повърхност с използване на спътникова информация и обучение на Националните метеорологични служби в региона на югоизточна/източна Европа, и други региони проявяващи интерес, през 2010 г. е създадена специализирана група на потребителите на тази информация с цел подобряване на метеорологичното обслужване (CGMS-38, 2010): Група по Спътникови Приложения за анализ на Земната повърхност за югоизточна-Източна Европа (Satellite Applications in Land surface analyses Group for Eastern Europe, SALGEE). Основната цел на EUMETSAT проекта SALGEE е да допълва дейността на LSA SAF за разширяване използването на спътниковата технология с цел максимално приложение на информацията за анализ на земната повърхност, взаимодействието земя-атмосфера и биосферата. Напредъкът в използването на спътниковата технология е свързано с дейности по валидиране на спътниковите продукти разработени на основата на Meteosat информация, разработване и разпространение на нови, иновативни и интердисциплинарни подходи, както и тяхното приложение в региона. В тази връзка се установяват механизми и среда където учени и потребители на спътникова информация да осъществят обратна връзка с авторите на спътниковите продукти от EUMETSAT, LSA SAF, NOAA/NASA. Друга основна цел е свързана с иницииране на интегриран подход за научни изследвания и оперативни приложения в областта на метеорологията/климатологията за количествена оценка на биогеофизичния и биогеохимичен цикъл, и свързаните с това процеси на земната повърхност, използвайки информация от наземни наблюдения, моделни оценки и спътникови измервания. Напредъкът в използване на спътникови продукти, особено тези на LSA SAF за наземни приложения се докладва на регулярни тематични работни срещи на SALGEE всеки две години. Досега са организирани 5 международни работни срещи с акцент върху различни аспекти рна проблема суша, въпроси свързани с растителни пожари. Сега НИМХ работи по провеждането на 6та международна работна среща планирана за есента на 2019 г.

НИМХ има водеща роля в региона по разглежданите въпроси. По проекта SALGEE се работи от 2010 г, като през последните пет години (2015-2019 г.) работата е насочена в следните изследователски проекти:

  1. Разработване на система за оценка на риска от засушаване на растителна земна повърхност с приложение на информация от метеорологични спътници (2014-2015).
  2. Оперативни и климатични оценки на риска от растителни пожари: приложение на метеорологични модели и информация от метеорологични спътници (2014-2015).
  3. Анализ и прогноза на състоянието на земната повърхност, сухи аномалии и свързани с това метеорологични екстремуми (2016-2018).
  4. Термодинамичено моделиране на енергетичен-воден-въглероден цикъл в растителни системи с използване на данни от Meteosat и свързани практически приложения (2019).

Срок на изпълнение:        2010 - Текущ
Ръководител:            доц. д-р Юлия Стефанова Стоянова (Георгиева), департамент: Прогнози и информационно обслужване, научна секция:    Дистанционни измервания
E-mail:             Julia.Stoyanova@***
Финансиране:        ЕUMETSAT

-----------
*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg