project

Изследване на въглерод и някои значими въглеводороди в атмосферен аерозол в градска среда (CARBOAEROSOL)

Основна цел на проекта: Получаване на нови знания за концентрациите и пространствено временните вариации на някои биологично и екологично значими замърсители във фини прахови части

Bulgarian

Използване на сателитна информация за качеството на атмосферния въздух в градска среда в България (SIDUAQ)

Основна цел на проекта "Използване на сателитна информация за качеството на атмосферния въздух в градска среда в България " е да се приложат възможностите давани от спътниковите наблюдения за аероз

Bulgarian