БАН брани статуквото

ПОЗИЦИЯ НА НИМХ ПО СТАНОВИЩЕТО НА ОС НА БАН ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА НИМХ

Опитите на ОС на БАН да манипулира общественото мнение и държавата демонстрират единствено невъзможността на ръководството на Българската академия на науките да поеме по пътя на европейските модерни научни организации, чиято цел е да служат на обществото, държавата и бизнеса. В становището на БАН няма нито едно вярно твърдение, а още по-малко тези твърдения са обществено защитими:

    1. Според БАН „НИМХ не е научна организация…“

НИМХ е научна организация, съгласно действащото в Република България законодателство - Закона за насърчаване на научните изследвания, Закона за развитие на академичния състав в РБ и Постановление № 7 от 14.01.2019 г. на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология. 

  2. Според БАН „Проблематични са акредитацията за обучение по докторски програми, достъпът до участие в международни програми….“

Въпросът с акредитациите на НИМХ не е от компетентността на БАН. НИМХ не само има действаща акредитация по докторски програми, но от юли 2019 г. е в процедура за нова програмна акредитация на докторска програма „Метеорология“.

    3. Според БАН „НИМХ се превръща в монополист на достъпа до метеорологични и хидрометеорологични данни..“

Данните на НИМХ са достъпни за всички – ежедневно ги предоставяме на гражданите чрез интернет страницата на НИМХ, на всички държавни органи, институции и на други публични организации безвъзмездно. Архивът на НИМХ е отворен за ползване, при условията на Закона за националния архивен фонд, както всички архиви в Република България.

    4. Според БАН „не е уреден въпросът с правоприемството и каква част от активите, пасивите, имуществото…. преминават към новата административна структура“

НИМХ не е „нова административна структура“, а е правоприемник на НИМХ-БАН. Имотите стопанисвани от НИМХ са му предоставени от Държавата за изпълнение на неговите основни функции и като такива трябва да бъдат защитени като публична държавна собственост. Това ще гарантира на НИМХ да функционира още дълги години като национална хидрометеорологична служба и като научна организация по проблемите на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията. НИМХ няма в активите си имоти, собственост на БАН.

    5. Според БАН, държавата създава прецедент, създавайки научен институт и специално НИМХ.

Не е прецедент нито за България, нито за европейските държави изпълнителната власт да създава научни институти, които изпълняват значими функции, каквито са задачите на Националния институт по метеорология и хидрология (например, Селскостопанската академия към Министерството на земеделието и храните, Националният център по заразни и паразитни болести – научна организация към Министерството на здравеопазването). 

  6. Според БАН „НИМХ не изпълнява решения на международна организация“, конкретно на Световната метеорологична организация

НИМХ е член на Световната метеорологична организация (СМО) повече от 60 години. Твърдим, че винаги сме изпълнявали нашите международни ангажименти да предоставяме данни на СМО, включително по Резолюция 40 на СМО. Нещо повече, в НИМХ е един от 15-те регионални телекомуникационни центрове, който предоставя международни данни до всички държави от Югоизточна Европа. Не ни е известен документ на СМО, че НИМХ не изпълнява задълженията си.

Според нас, искането БАН да бъде включена като основна заинтересована страна по Закона за НИМХ, няма за цел да подобри проекта на Закон за НИМХ. Напротив, видно от Становището на ОС на БАН, ръководните органи на БАН са готови да използват всякакви средства за да се запази статуквото в българската наука и мантрата, че единственият правилен модел е този на БАН и че не може да съществува научна организация извън БАН.

И накрая, за първи път от 30 години служителите на НИМХ виждат перспектива за развитие – научно и професионално. За първи път от 30 години новоназначените млади служители са повече от тези, които се пенсионират. НИМХ създава благоприятна среда за провеждане на научна дейност, за усъвършенстване на младите учени и експерти и за кариерно израстване.

Вижте ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

Bulgarian