Прилагане на законодателството за опазване на околната среда в прилежащите зони на морските пристанища с помощта на иновативни инструменти за обучение

През последните години се наблюдава неконтролиран натиск върху близката крайбрежна среда чрез прекомерно използване и злоупотреба с природни ресурси, придружено с разширяващи се пристанищни структури и дейности. Проектът ECOPORTIL (Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation) има за цел да подобри качеството на околната среда на пристанищата и околното им крайбрежно пространство, като подкрепи тяхната устойчивост чрез прилагане на съвременни методологии, иновативни инструменти и добри практики в съответствие с европейското и националното законодателства, с оглед предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и опазване на естествените морски ресурси. Като база за това ще стане извършването на задълбочен анализ на стандартите на ЕС и националните стандарти, включително Морската стратегическа рамкова Директива на ЕС, подобряване на мониторинга в пристанищата и крайбрежните зони и прилагане на съвременни информационни системи за обработка на данните. Чрез курсове за обучение, вкл. електронно, ще бъдат разпространени и  популяризирани достиженията и резултатите от проекта като се осигурят всички съществени връзки между мониторинга на околната среда и законодателните изисквания. Като следствие проектът ECOPORTIL с предоставянето на иновативни инструменти и консолидирани управленски подходи за справяне с предизвикателства ще доведе до прилагане на своевременни решения с гарантирани положителни ефекти върху опазването и устойчивостта на крайбрежната околна среда. Партньори по проекта са представители на 4 балкански страни – Гърция, България, Албания и Кипър.

Националният институт по метеорология и хидрология като партньор в проекта ЕКОПОРТИЛ организира курс за обучение на заинтересованите лица по опазване на околната среда в  черноморските пристанища и крайбрежието на Р. България в рамките на изпълнението на работната програма и реализацията на проекта. Курсът на обучение ще се проведе в четири тематично насочени еднодневни семинара. Накрая ще се оценят резултатите от образователната / обучителната процедура и ще се сертифицират всички участващи. За да бъде проведено обучението, е създадена електронната платформа https://seminars.ecoportil.bg, която е част от електронната платформа на проекта и която е насочена максимално да подпомогне всички заинтересовани участници от нашата страна. Информационните материали са и ще бъдат предимно на български език, с оглед да се избегне езиковата бариера и да се постигне по-добър резултат от обучението.
Лектори на учебния и обучителен курс са университетски преподаватели и учени от Националния институт по метеорология и хидрология, които имат  опит в опазването на околната среда. Обучителният курс ще бъде проведен през 2019 г., като времето на провеждане  ще бъде уточнено допълнително.

Срок на изпълнение:    01.11.2017-31.10.2019 г.
Ръководител:        проф. дтн Йордан Георгиев Марински
E-mail:             jordan.marinski@***
Финансиране:        Оперативната програма на Европейския  съюз „Балкани–Средиземно море“ (www.interreg-balkanmed.eu)
Уебсайт:            www.ecoportil.eu