Интегрирани действия за съвместна координация и реагиране на рисковете от наводнения в трансграничната зона

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е партньор в проекта „Интегрирани действия за съвместна координация и реагиране на рисковете от наводнения в трансграничната зона“, финансиран по програма  ИНТЕРЕГ „Гърция-България“  2014-2020 г.

Координатор на проекта е Главна дирекция „Гражданска безопасност и защита на населението“  при Министерството на вътрешните работи.

Проектът ще се фокусира върху предизвикателствата на управлението на риска от наводнения чрез съвместни действия  и координация при реагиране на рисковете от наводнения в трансграничния регион. Този район е силно уязвим от изменението на климата и неговите отрицателни въздействия, включително рисковете от наводнения, които се нуждаят от адекватно и координирано трансгранично управление. Териториите, обхванати от проекта, трябва значително да увеличат своя капацитет за приспособяване към изменението на климата, напр. международните речни басейни на трансграничните реки.

Естествените опасности в зоните на риск от наводнения са чести и причиняват значителни щети, разпространяващи се през границите, поради което тяхното ефективно управление е от голямо значение и засяга голем брой население и площ.

Целевите групи и крайните потребители на резултатите от проекта включват национални, регионални и общински власти, регионални администрации, органи за гражданска защита, организация на Червения кръст, промишлени предприятия, комунални предприятия, потребители на вода, регионални структури на министерствата на здравеопазването и на земеделието в България и Гърция, научни структури, доброволци и т.н. Целевите групи ще се възползват от резултатите от проекта чрез:

  • По-добро оценяване, мониторинг и преодоляване на риска от наводнения, като се създаде база и инструменти за съвместна координация, управление и оперативни действия между българските и гръцките управления на водите и службите за гражданска защита.
  • По-добре информирани, предупредени и ангажирани заинтересовани страни посредством създадените информационни инструменти и съвместни структури за оценка и управление на рисковете от наводнения, както и участие на всички заинтересовани страни в процеса на управление на риска от наводнения;
  • По-добро качество при действия за ранно предупреждение.

Бюджет на проекта: 4 482 557 евро
Бюджет на НИМХ: 175 619 евро
Срок за изпълнение: 2019г.-2022 г.