Проект H_SAF - Приложение на сателитни продукти за целите на оперативната хидрология и управлението на водите- фаза 3

Уеб страница на проекта: https://www.eumetsat.int/h-saf

Ръководител: доц. д-р Ерам Артинян

Проектът се финансира от EUMETSAT, като в него участват научни институти и лаборатории от много държави в Европа: България, Италия, Германия, Полша, Унгария, Словакия, Франция, Турция, България, Финландия, Белгия. Партньор по този проект е и Европейският център за средносрочни прогнози.

България участва в проекта чрез от екип на Националния институт по метеорология и хидрология, включващ специалисти от департаменти „Хидрология”, „Метеорология” и от филиалите на НИМХ.

Проектът е насочен към обогатяване и пространствено изясняване на информацията за водните ресурси: количество и интензитет на валежите, динамика на водното съдържание в почвата, параметри на снежната покривка: наличие на сняг, дебелина на снега, водно съдържание на снега, състояние на снега (мокър/сух).

Производството на продуктите изисква преминаване през няколко фази на разработка до приемането им за употреба в оперативен режим. Всяка премината фаза се одобрява от независими оценители на основата на данните от статистическото сравнение спрямо (в повечето случаи) наземно измервани величини.

Задачите в рамките на проекта са:

 1. Извличане и компютърна обработка на сателитната информация от продуктовата линия на проекта. Това се прави на стъпки от една календарна година от 1 юни до 31 май, всяка година:
 • За валежите: продукти H01, H02, H03, H05, H15 в обхват за Европа или глобален обхват.
 • За почвената влажност: продукти H08 – повърхностен слой почва, H14 – корено-обитаем слой, H16.
 • За продукти относими към снежната покривка..
 • Съставяне на таблици от данни от валежомерната мрежа на НИМХ, включително съставянето на таблици от едночасови стойности на сумата на валежа и 24 сума на валежа за периоди от една година от 1 юни до 31 май.
 • Съставяне на таблици от данни за измерената от автоматични станции на НИМХ и агро-метеорологични наблюдатели почвена влажност.
 • Статистическа проверка (валидиране) на сателитните данни спрямо данните от измерените валежи и измерената почвена влажност. Това се прави с процедури и софтуер които се контролират и обновяват. По отношение на почвената влажност се ползва софтуер разработен в НИМХ, както и MSExcel.
 • Изготвяне на „ключови изследвания” (key studies) със сравнения за конкретни случаи с периоди на интензивни валежи.
 • Изготвяне на сравнителни анализи на данните от сателитни продукти за влажността в почвата (H08 и H14) спрямо данните от моделните симулации на почвената влажност с модела ISBA.
 • Подготовка на различни хидрологични модели и извършване на моделни симулации на оттока в реките за определени поречия (Върбица, Чепеларска, Искър, Огоста), като на входа на моделите се ползват данни от сателитно диагностицирани валежи или почвена влажност.
 • Подготовка на хидрологична информация – времеви редици от водни количества, от мрежата на НИМХ, за същите реки и периоди от т. 7.
 • Статистическо сравнение на данните от хидрологичните редици с данните от моделните симулации за същите реки и периоди от т. 7. Това се прави всяка година, като се ползват данните от 1.6 до 31.5 на предшестващата година.
 • 10. Участие в работни срещи, подготовка и изнасяне на презентации, участие в научни изследвания и публикации.
 • В научния план на НИМХ се разработва научна задача, изследваща възможностите за използването на почвената влажност от продукт H14 при изготвянето на хидроложки и агрометеорологични прогнози.