MASRI - Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура EURO-ARGO

Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура (Euro-Argo) - (МАСРИ/MASRI), обект от Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г., финансиран по програма НПКНИ 2017-2023 на Министерството на образованието и науката.
 
Мисията на МАСРИ е да изгради и използва съвременна научна инфраструктура, която ще осигури основата за високоефективни морски изследвания, за разширяване на познанията ни за морската среда и за подпомагане на синия растеж и прилагане на морската политика и морското пространствено планиране, за постигане на Цел 14 на ООН за устойчиво развитие: Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие.

МАСРИ представлява голямомащабна, интердисциплинарна, мултифункционална (физика, химия, биология, геология, аквакултури, медицина, енергия, подводни и океански технологии) морска научноизследователска инфраструктура с голямо научно значение и ще осигури създаването на уникални съоръжения (включително бази данни и компютърна мрежа), които ще бъдат широко достъпни на национално, регионално и международно ниво за мултидисциплинарни морски изследвания.

Националният институт по метеорология и хидрология е ключов партньор като основната цел е да се модернизира, доизгради и развие научноизследователската инфраструктура на НИМХ -  филиал Варна и да се подобри качеството, обема и обхвата на данните за елементите и динамиката на климата в областта на морската метеорология (вълнение на морето, температура на морската вода, соленост и др.). 

За изпълнение на поставените цели се изгражда мрежа от автоматични океанографски буйове от различен клас с комуникация в реално време по цялото българско черноморско крайбрежие – Ахтопол, Емине, Бургас, Варна, Калиакра, Шабла. 

С изпълнението на дейностите по проекта в НИМХ ще се подобрят и осигурят необходимите услуги за стопанските сектори, сред които  

  • Рибно стопанство и морски култури
  • Морски транспорт в крайбрежната зона
  • Морски съоръжения и брегови съоръжения
  • Туризъм и услуги, свързани с прибрежната зона
  • Енергийни проекти, свързани с морските явления и климат.

Ръководител на проекта от страна на НИМХ: инж. Иван Иванов, директор на Филиал Варна

Интернет страница на проекта: http://masri.io-bas.bg

Вече заработи и страница на системата за наблюдение в реално време на вълнението на морето и др. параметри