Прогноза на замърсяването на въздуха (химическо време)

В последно време наред с числената прогноза на времето в много европейски страни оперират и системи за прогноза на химическото време – разпределението на концентрациите на ключови атмосферни замърсители в определен район и тяхното изменение за някакъв прогностичен период.

В Българската система (CWFS – Chemical Weather Forecast System) прогнозата е час по час за три дни напред, започвайки от 0 ч. всеки ден, а районите на прогнозата са пет: Балкански полуостров, България, София, Пловдив и Варна. Използван е телескопният подход с увеличение на разделителната способност на картинките – от 9 km (България) до 1 km (София, Пловдив и Варна).

Системата е автоматична и се базира на световно известните числени модели WRF (мезометеорологичен прогностичен модел) и CMAQ (дисперсионен модел с отчитане на атмосферната химия). Емисионните данни за големите области са подготвени от холандския институт TNO, а за България и по-малките области се използва инвентаризацията на българските емисии, подготвена от МОСВ.

Лявата част на уеб страниците започва с наименованието на научната програма, в рамките на която е създадена системата. Линк към нея е логото й горе вдясно. Следва блок със списък на 7 параметъра – 5 ключови замърсителя: азотен диоксид (NO2), озон (O3), серен диоксид (SO2), фини прахови частички с диаметър d<10 μm (PM10), фини прахови частички с диаметър d<2.5 μm (PM2.5) и два индекса: индекс за качество на въздуха (AQI) и индекс за топлинен комфорт (UTCI). Под списъка има линк към pdf-файл с описание на системата.

Визуализацията на всеки параметър се извършва с кликване върху него. Заедно с визуализацията под блока със списъка се появява блок с информация за българското законодателство по дадения замърсител или критичните стойности на избрания индекс. В списъка с критични стойности има и линк към pdf-файл с описание.

В средата на страниците е картинката с разпределението на концентрациите в съответния район за конкретен час от прогностичния период. Часът се избира чрез поставяне на курсора върху чертичка от стълбицата вдясно от картинката. Поставянето на курсора върху “Play” активира анимация във времето.

Най-отдясно на страниците са показани районите на прогноза. Клик върху някой от тях зарежда съответните изображения.

Линкът към системата е: (отваря се в нов  прозорец):