Наука и управление на ефимерни реки и временни потоци (SMIRES)

Временни потоци и реки имат уникален хидроложкия режим  и екосистеми. Те са особено чувствителни към климатичните промени и могат да се използват като индикатор на настъпващи изменения . Нарастващия научен интерес към тези реки е свързан с очакваните сценарии за изменения на климата  и прогнозираните, за някои райони,  промени в режима на оттока от  целогодишен в  периодичен , което би довело до  промени в земеползването и ползването на водите. Повече от половината от световната речна мрежа се състои от периодични реки и ефимерни потоци (IRES), които се разширяват в отговор на климатичните промени и нарастващите изисквания на вода. Въпреки това, те все още нямат защита и адекватно управление, което застрашава водния ресурс в световен мащаб.

На територията на България периодичните реки са разпространени главно в районите със Средиземноморско влияние, като се наблюдават и  в  Южночерноморския регион. Изследването на тенденциите в честотата на пресъхване и изменението на районите на разпространение на тези реки е от съществено значение за управлението на водите и опазването им. CA COST Action CA15113 „Наука и управление на ефимерни  реки и временни потоци (SMIRES) се изпълняват следните дейности: появата, разпространението, движещи сили за възникването и хидроложките тенденции на ефимерни  реки и временни потоци (ЕРВП); ефектите от измененията на режима върху функциите и екосистемите на ЕРВП;  взаимодействието на водните и биогеохимични процеси;  биомониторинг на екологичното състояние на IRES; изследванията на ЕРВП в европейски мащаб, събиране и споделяне на данни; обучение по управление на ЕРВП и мониторинг. В рамките на проекта вече се създава каталог за пресъхващи реки и с участие на НИМХ, който е в процес на изработване и както публикуване на научна информация за работата в проекта.

Срок на изпълнение:       11.03.2016 г. – 10.03.2020 г.
Ръководител:              проф. д-р Пламен Нинов
E-mail:             plamen.ninov@***
Финансиране:             Програма COST на ЕС
Уеб сайт:        http://www.smires.eu

-----------
*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg