Изследване на въглерод и някои значими въглеводороди в атмосферен аерозол в градска среда (CARBOAEROSOL)

Основна цел на проекта: Получаване на нови знания за концентрациите и пространствено временните вариации на някои биологично и екологично значими замърсители във фини прахови частици в България с използване на уникална съвременна методология и апаратура за въглерод и въглерод съдържащи елементи (ВС/BrC и ПАВ) във ФПЧ2.5.

Цели на научните изследвания:

  • Създаване на хармонизирана база данни за концентрацията на въглерод съдържащи съединения (ВС, ПАВ) във фракция ФПЧ2.5 в градски условия (София и Бургас);
  • Изследване на статистическите връзки и зависимости между нивата на ФПЧ2.5 и концентрацията на въглерод съдържащи съединения (ВС, ПАВ) във ФПЧ2.5  и метеорологичните елементи;
  • Анализ на моделни резултати за територията на страната и сравнение с данни от от експерименталните кампании.

Име на проекта: "Изследване на въглерод и някои значими въглеводороди в атмосферен аерозол в градска среда."

Номер на проекта: № КП-06-Н34/9/19.12.2019

Продължителност: 36 месеца, считано от 19.12.2019г.

Финансиране: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019г., Фонд научни изследвания, Министерство на образованието и науката.

Основна научна област/тематично направление: Науки за земята

Общ бюджет: 119 790 лв.

Сайт на проекта: http://meteorology.meteo.bg/carboaerosol/index-bg.html