Използване на сателитна информация за качеството на атмосферния въздух в градска среда в България (SIDUAQ)

Основна цел на проекта "Използване на сателитна информация за качеството на атмосферния въздух в градска среда в България " е да се приложат възможностите давани от спътниковите наблюдения за аерозоли и газове в атмосферния въздух (AOD, О3, SO2, NO2) за определяне на качеството на въздуха и на мерки за подобряването му - на национално ниво в България и на местно ниво за община Пловдив. Целта ще бъде постигната чрез синергичното използване на данни от спътниците на Европейската космическа агенция (METOP, Sentinel 5P и др.), от националната мрежа за мониторинг на качеството на атмосферния въздух и от численото  моделиране на преноса и дифузията на примеси в атмосферата.

До момента в България не е използвана сателитна информация за такива цели. В рамките на проекта SIDUAQ сателитните данни ще допълнят нерегулярната наземна наблюдателна мрежа в страната за получаване на по-добра картина и анализ на пространственото разпределение на замърсителите.

Резултатите от проекта ще подпомогнат националните институции и местните власти при планирането и предприемането на мерки за контрол и намаляване на замърсяването на въздуха в средносрочен и дългосрочен план.

Период на изпълнение на проекта:  15.06.2018–01.12.2020
Ръководител: доц. д-р Емилия Георгиева
Финансираща организация:  http://www.esa.int
Водеща организация: Национален институт по метеорология и хидрология
Подизпълнител: Институт за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките
Сайт на проекта: http://space.bas.bg/SIDUAQ